Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

HierBenIk.be heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en HierBenIk.be komt tot stand op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst bij HierBenIk.be. De bevestiging ontvang je op het door jouw opgegeven e-mailadres. HierBenIk.be erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens. Het ontwerp blijft onder alle omstandigheden eigendom van HierBenIk.be. Het ontwerp mag HierBenIk.be gebruiken als voorbeeld op eigen website en op sociale kanalen.

Gegevens op de kaart

HierBenIk.be stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart. De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. HierBenIk.be is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

Transport

HierBenIk.be besteedt de grootst mogelijke zorg aan jouw bestelling. Daarom maakt HierBenIk.be uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoers-organisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan HierBenIk.be hierop geen invloed meer uitoefenen. HierBenIk.be kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding.

Beschadiging en risico bij Transport

Eventuele problemen tijdens het transport van jouw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 3 dagen uitsluitend via kaartjes@hierbenik.be gemeld te worden en voor de verzending van de kaartjes naar derden. Elk geval wordt ons afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd. De klant controleert tijdig de inhoud van het pakketje.

Leveringstermijn

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft HierBenIk.be het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

Bedenktijd en beëindiging van de overeenkomst

Het annuleren van de bestelling is door jou te allen tijde mogelijk binnen de 14 dagen, tenzij de kaarten al bedrukt zijn. De bedrukte kaarten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Net daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk. Kaartjes uit het vaste aanbod beëindigen brengt de kost van 15euro mee.  Kaartjes op maat worden de gemaakte werkuren aangerekend.

Betaling

Betalingen gebeuren online

Klachten en/of opmerkingen

Mocht je niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van HierBenIk.be, dan kan je HierBenIk.be steeds bereiken via kaartjes@hierbenik.be

Prijzen

Alle prijzen zijn bij de producten te vinden, met uitzondering ‘Kaartjes op maat’. De prijzen op de website blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan jou is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. HierBenIk.be behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heb je het recht / de bevoegdheid om jouw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

Gegevensbeheer en Privacy

HierBenIk.be houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is HierBenIk.be. Alle gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die jouw persoonlijke levenssfeer aantasten. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van jouw gegevens. Wenst je geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kan je ons dat schriftelijk mededelen. Heb je bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kan je ons dat eveneens schriftelijk mededelen via kaartjes@hierbenik.be. Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De consument bevestigt kennis te hebben genomen van de keuzemogelijkheid om wel of niet aanbiedingen van HierBenIk.be en zorgvuldig geselecteerde derden (uit alle sectoren) te ontvangen.

Ons volledig privacybeleid kan je hier (https://hierbenik.be/privacy-cookie-policy/) lezen.

Kopiëren

Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens HierBenIk.be voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,-. De ontwerpen van HierBenIk zijn onder bescherming van Sofam.

Correspondentie HierBenIk.be

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met HierBenIk.be.

Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door HierBenIk.be worden afgeweken.